keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Luonto- ja maisemapalveluiden tapahtumia

Asumisviihtyvyyteen panostetaan Lentiirassa, 27.10.2010
Leader-rahoitteisessa Karun kaunis Lentiira -kehittämishankkeessa näkyvyyttä aukaistiin vesistöihin. Yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa ja Lentiiran kalastuskunnan toimesta Änättikoskelle rakennettiin nuotiopaikka, leveä puusilta ja kiviviisteitä.

Kuoriainen haastaa kyytön -seminaari 10.11.2010 Turussa, 27.10.2010
PerinneELO-ryhmän yhteistyössä Museoviraston, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Järki-hankkeen kanssa järjestämä seminaari perinnemaisemista "Kuoriainen haastaa kyytön" pidetään 10.11.2010 Turussa (Turun Linna). Seminaarissa pohditaan etenkin perinnemaisemien inventoinnissa ja suunnittelussa ilmeneviä kysymyksiä ja mahdollisia ristiriitatilanteita.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Yhteistyo/Tutkimusyhteistyo/Sivut/Ennallistamisenjaluonnonhoidonasiantuntijayhteistyo.aspx

Miten yhdistää maisemanhoito ja bioenergia?, 27.10.2010
Pohjois-Pohjanmaan alueella laaditaan maisemaselvityksiä niin, että maisemanhoito ja bioenergia tukevat toisiaan. Yksityiskohtaiset ja selkeät maisemakartat tarjoavat vinkkejä maanomistajille töiden toteutukseen. Selvityksiä tekevät Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ja ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset ja oppilaitosyhteistyönä.
http://www.metsakeskus.fi/web/fin/metsakeskukset/Pohjois-Pohjanmaa/projektit/bioenergian_edellakavijat/Tiedotteet+ja+Materiaalit.htm

Yksityismetsien luonnonhoidon hankehaku, 27.10.2010
Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa haettavaksi määrärahat valtakunnallisiin hankkeisiin, joilla haetaan keinoja METSO-ohjelman ja Kansallinen metsäohjelma 2015:n toteutukseen talousmetsissä. Hankehaku päättyy 01.02.2011 klo 16.15.
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/metso/valtakunnalliset_hankkeet_2011.html

Hyvinvoiva kunta ja arkiliikunta -seminaari, 27.10.2010
Helsingissä ja suorana lähetyksenä kuudella paikkakunnalla pohditaan 9.11.2010 arkiliikuntaa tukevaa yhdyskuntasuunnittelua, pyöräilyn olosuhteiden edistämistä ja lähiviherympäristöjen kehittämistä.
http://www.kki.likes.fi/pages/content/ListNode.aspx?id=79

Sotkamon Tipasojan maisemanhoitosuunnitelma, 27.10.2010
Lähes 70 neliökilometrin metsäisen alueen suunnitelma antaa hyviä ehdotuksia yksittäisten kohteiden hoitamiseksi. Tärkein hoidettava alue on koulun ympäristö. Tipasoja on Vuojen Kaenuulainen kylä 2008.
http://www.kainuu.fi/kylat/index.php?mid=2_29_151&pre=2_29&frame=info&cm=enable

Puustoisten perinneympäristöjen hoitoa yksityismailla, 27.10.2010
SYKEn, Tapion ja Rannikon metsäkeskuksen hanke toteutti yhteistahojen kanssa seminaarit Keski-Suomessa ja Etelärannikolla. Tutustu esityksiin.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25815&lan=fi

Vesien kunnostusta Pohjois-Suomessa, 27.10.2010
Vuonna 1984 aloitti nykyinen Vesweed Oy vesien kunnostuksen. Palveluihin kuuluvat kaislikon niitto ja keruu sekä matalien vesistöjen raivaus rannoilla, rantapenkoilla ja voimalinjojen alla. Yrityksen kehittämä, kelluva ja teloilla kulkeva Hamster-kone raivaa läpimitaltaan 25-senttistä puustoa.
http://www.vesweed.fi/

Kylämaisemat kuntoon Tampereella, 27.10.2010
Elokuisen tilaisuuden esitykset netissä.
http://www.kantriry.fi/uutiset.php?aid=169&k=58

Ei kommentteja: