torstai 30. syyskuuta 2010

Vesien suojeluun uusi oppikirja

Mitä tapahtuu kun vesistöä muutetaan tai se rehevöityy? Millaista lainsäädäntöä ja teknisiä ratkaisuja löytyy vesiensuojeluun? Miten vesistöjä voidaan kunnostaa?
Näihin kysymyksiin haet vastaukset uudesta oppikirjasta, joka on tarkoitettu luonto- ja ympäristöalan sekä kalatalouden ammatilliseen opetukseen. Ammatillista koulutusta varten ei ole aikaisemmin olemassa oppikirjaa, jossa näitä kolmea osa-aluetta: vesistöjen tuotannon limnologista perustaa, ekologiaa ja hydrologiaa, vesiensuojelua ja sen tekniikoita ja vesistöjen kunnostusmenetelmiä sekä hoitoa olisi käsitelty samassa kirjassa. Vaikka kirja on tarkoitettu oppikirjaksi luonto- ja ympäristöalan sekä kalatalouden ammatilliseen koulutukseen, sitä voidaan käyttää myös ammattikorkeakoulujen vastaavien alojen opiskelussa. Kirja on hyödyksi myös kalastusalueiden hallinnossa mukana oleville ja niille henkilöille, jotka käytännössä osallistuvat kalastusalueiden hoidon järjestämiseen, sekä kuntien ympäristöpuolen toimijoille ja ympäristölautakuntien jäsenille. Kirja sopii myös niille, jotka ovat kiinnostuneita kotijärvensä tai kotijokensa kunnostuksesta sekä hoidosta. Kirja soveltuu kaikkien vesiympäristöstä kiinnostuneiden ihmisten käyttöön.
Kirjoittajat ovat pitkään työskennelleet vesiensuojelun ja vesistökunnostuksen parissa.
Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta:
http://www.oph.fi/julkaisut

maanantai 27. syyskuuta 2010

Kuuntele verkossa kyyttöseminaaria

Kainuun ammattiopisto järjestää syys-lokakuun vaihteessa kyyttöviikkon. Viikon tavoitteena on nostaa kyytön arvostusta varteenotettavana tuotantoeläimenä, ja saada yhä useampi kiinnostumaan kyytön pitämisestä tai kyyttötuotteiden jalostuksesta.
Viikko alkaa ma 27.9. klo 12.00 Suomen Lehmä -brändi -tutkimushankkeen workshopilla luonnonvara-alalla Seppälässä. Tilaisuutta on mahdollisuus seurata verkossa reaaliajassa osoitteessa
http://breeze.kao.fi/kyytto

Ohjelma
klo 12.00 Tervetulosanat, Leena Karjalainen, KAO
klo 12.10 Vanhat maatiaisrodut tuotantoeläiminä, historiaa ja nykypäivää, Juha Kantanen, MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus ja NordGen
klo 12.30 Kyytöistä arvoa Kainuulle – Kainuun elintarvikestrategia, Katariina Sivonen, ProAgria Kainuu
klo 13.00 Muistipankki – kyyttö osana Itä-Suomen elämää, Riitta Raatikainen, Savon Sanomat
klo 13.30 Green Care – Suomen lehmä terapeuttina ja kasvattajana, Katriina Soini, MTT Taloustutkimus
klo 14.00 Kyytön maidon mahdollisuudet – brändiksi asti?, Heikki Ahopelto, Armas–perhe
klo 14.30 Keskustelua puheenvuoroista, tuotteiden maistelun ohessa
Tauko 15.00 - 15.15
klo 15.15 Eläinten hyvinvointi ja viranomaistoiminta, Johanna Rautiainen, ProAgria
klo 15.45 Ur-Fe -Network in branding of old native cattle breeds in Norway, Ola Hammer Langleite, Ur-Fe, Norway
klo 16.15 Suomen lehmästä maaseutuyrityksen kilpailuetu, Leena Rantamäki-Lahtinen, MTT Taloustutkimus
klo 16.45 Kyyttö erikoislihan tuottajana – sonnivasikat teuraaksi ja myyntiin, Heikki Ahopelto, Armas–perhe
klo 17.15 Keskustelua puheenvuoroista tuotteiden maistelun ohessa

Tekninen tuki, Riitta Alasalmi (p. 044 797 0879) Huom! Käyttötuki ENNEN tilaisuuden alkua klo 9-11

perjantai 24. syyskuuta 2010

Luonto- ja maisemapalveluiden tapahtumia

Kylämaisemat kuntoon -tilaisuudet, 23.9.2010
Teemaryhmien ja alueellisten toimijoiden yhteistilaisuudet pidetään Mäntsälässä, Loviisassa, Kankaanpäässä, Kajaanissa ja Pudasjärvellä. Paikkakuntakohtaiset ohjelmat löytyvät JOY2010-kampanjan tapahtumakalenterista.
http://www.joy2010.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri

METSO luonnonhoitokoulutus, 23.9.2010
Etelä-, Länsi- ja Järvi-Suomen alueilla järjestetään viisi samansisältöistä maastokoulutuspäivää lokakuussa 2010. Tilaisuudet on tarkoitettu toimijoille, jotka tarjoavat luonnonhoitopalveluita yksityismetsänomistajille.
http://www.metsavastaa.net/koulutukset-2010

Maatalouden ympäristöseminaari 7.10.2010 Helsingissä, 23.9.2010
Maaseutuverkosto järjestää Helsingissä valtakunnallisen seminaarin. Tilaisuudessa esitellään tuloksia maatalouden ympäristötuen tutkimuksista ja selvityksistä sekä kerätään ideoita uuden ohjelmakauden ympäristötoimenpiteisiin.
http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/CalendarEvents/maatalouden_ymparistoseminaari.html.stx

VeturiVihreä etsii laiduntajia ja laidunmaita, 23.9.2010
ProAgria Satakunnan/maa- ja kotitalousnaisten hankkeen tarkoituksena on yhdistää isot laiduntajat riittävän isoihin laidunalueisiin. Sillä saadaan kauempana kotimaisemasta tapahtuva laidunnus kannattavaksi myös eläinten omistajalle.
http://www.proagria.fi/satakunta/veturivihrea

Maisemalaiduntaminen -opas, 23.9.2010
Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen julkaisu on edelleen ajankohtainen. Siitä löytyy tietoa muun muassa eläinmäärän laskentaan, vakuutusten ottamiseen ja sopimusten laadintaan.
http://www.laidunpankki.fi/Maisemalaiduntaminen_su.pdf

Messualueen maisemasuunnitelma valmistui, 23.9.2010
Luonnonmukaisuuden ja ekotehokkuuden ideat saatiin läheltä kuten aalloista, viereisestä koskesta ja järven rantavalleista. Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä seuraa Mäntyharjun loma-asuntomessualueen valmistumista ja osallistuu tapahtumaan 2011.
http://www.loma-asuntomessut.fi/etusivu/ajankohtaista/90-messualueen-maisemasuunnitelma-valmistui

Kansallinen metsäohjelma 2015 tarkistettu, 23.9.2010
Talousmetsien luonnonhoidon tavoitteeksi esitetään, että ympäristötukena ja luonnonhoitohoitohankkeina toteutettaisiin vuoteen 2016 mennessä jopa 172 000 hehtaaria. Rahoitus kanavoitaisiin kestävän metsätalouden rahoituslaissa.
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/kmo/ajankohtaista.html

Vesireittien kunnostusta Kankaanpäässä, 23.9.2010
Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry perustettiin vuonna 2003. Se kunnostaa, suojelee ja hoitaa alueellaan vesiä. Yhdistys on rakentanut laskeutusaltaita ja pohjapatoja.
http://www.karhoismajanvesireitit.com/

Arboristipalveluja Etelä-Suomessa, 23.9.2010
Puunhoito Antti Virkki tarjoaa puiden kuntotutkimuksia sekä palveluja puiden hoitoon ja poistoon vaativissa kohteissa. Yrityksen työkohteet sijaitsevat yleensä rakennetussa ympäristössä, kuten puistoissa, pihamailla, rakennustonteilla ja hautausmailla.
http://www.anttivirkki.com/

keskiviikko 22. syyskuuta 2010

Suomen ympäristöopisto SYKLI järjestää valtakunnallisen ja monipuolisen täydennyskoulutushankkeen ammatillisille oppilaitoksille vuosien 2010 - 2012 aikana. Oppilaitokset voivat mitoittaa osallistumisensa hankkeeseen omien tarpeidensa mukaan: koulutustarjonnasta voi valita yksittäisiä koulutuspäiviä tai koota
vaikka koko oppilaitoksen henkilöstölle kattavan täydennyskoulutuskokonaisuuden. Kohti oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia ja Kestävän kehityksen oppimis-polku ammatilliseen koulutukseen koulutushankkeet ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti ammatillisille oppilaitoksille, sekä toisen asteen oppilaitoksille että ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Koulutukset voidaan järjestää koko Suomessa. Koulutushankkeet ovat toteutuspaikkakunnasta riippumatta avoimia kaikille kohderyhmään kuuluville osallistujille ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Koulutuksista tukea valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen
Valtakunnallisesti on asetettu tavoitteeksi, että kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla tulisi vuoteen 2010 mennessä olla oma kestävän kehityksen toimintaohjelma ja 15 prosentilla koulutusorganisaatiosta tulisi olla jokin ulkoinen tunnus tai sertifikaatti kestävän kehityksen työstään. Vuosien 2007 – 2010 aikana uusittavissa
ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteissa koulutuksen järjestäjälle asetetaan velvoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös tammikuussa 2008 vahvistetuissa ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksissa asetetaan koulutuksen järjestäjille tavoitteeksi mm. kestävän kehityksen toimintaohjelman sisällyttäminen osaksi toimintajärjestelmää.
Kohti oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia – koulutukset
Koulutushankkeeseen kuuluu viisi koulutuskokonaisuutta Koulutusten tavoitteena
on antaa laajalle joukolle oppilaitoksia välineitä toteuttaa käytännössä opetusalaa koskevia kestävän kehityksen tavoitteita. Päätavoitteina ovat osallistuvien oppilaitosten kestävän kehitysten ohjelmien rakentaminen tai olemassa olevien kehittäminen, edistyneiden oppilaitosten tukeminen kohti sertifiointia ja
oppilaitosten toimintakulttuurin kehittäminen. Myös oppilaitosten verkostoituminen ja kestävän kehityksen teemojen syventäminen ovat tavoitteina.
1.Kestävän kehityksen ohjelma haltuun –seminaari Koulutus on suunnattu eri tahoille, jotka vastaavat kestävän kehityksen työn etenemisestä oppilaitoksissa esim. kestävän kehityksen koordinaattorit, rehtorit,
koulutuspäälliköt, koulutussuunnittelijat jne. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen työn etenemisestä vastaavien tahojen tietoisuutta ja sitoutumista kestävän kehityksen edistämiseen oppilaitoksessaan. Koulutus tukee oppilaitoksia myös niiden omien kestävän kehityksen tavoitteiden täsmentämisessä. Koulutus toteutetaan vajaan päivän mittaisena seminaarina ja etätehtävänä, jonka
avulla tuetaan keke-työn etenemistä.
Sisällöt:
•Katsaus kestävän kehityksen osa-alueisiin globaalilta tasolta oppilaitoksiin
•Kestävän kehityksen työn koordinointi kouluissa/oppilaitoksissa
•Kestävän kehityksen ohjelma oppilaitoksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja osana laadunhallintajärjestelmää
•Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit työkaluna kestävän kehityksen ohjelmatyössä
Toteutus:
½ päivän seminaari ja etätehtävä virtuaaliohjauksena Moodle-ympäristössä yhteensä 1 päivä työskentelyä. Seminaari järjestetään ensimmäisen kerran 3.11.2010 Jyväskylässä. Tarkempia tietoja saa Pauli Vennervirralta tai Syklin koulutuskalenterista http://www.sykli.fi/.

2. Oppilaitos kestävän kehityksen oppimisympäristönä
Koulutuksen tavoitteena on kestävän kehityksen ohjelman systemaattisen kehitystyön aloittaminen tai jo aloitetun ohjelman edelleen kehittäminen arkitoimintojen näkökulmasta. Koulutuksella tuetaan oppilaitosyhteisöjen kehittämistä mahdollistamalla kaikkien henkilöstöryhmien osallistuminen keke-työhön.
Koulutus on samalla oman työn kehittämistä ja se soveltuu työn ohessa suoritettavaksi. Koulutuksessa sovelletaan Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereitä keke-ohjelman rakentamisen työkaluna. Koulutuksessa esitellään malleja ja esimerkkejä arkitoimintojen suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen aikana suunnitellaan tärkeimpiin kehittämiskohteisiin oppilaitoksen oma toimintamalli kouluttajien ohjauksessa.
Sisällöt:
•Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit keke-ohjelman työkaluna
•Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien teemojen kestävän kehityksen näkökohdat
•Oppilaitoksen arkitoiminnot osana kestävän kehityksen oppimisympäristöä
•Toimintojen seuranta ja tietojen keruu
•Arkitoimintojen ympäristöasioiden hallinnan suunnittelu
•Opiskelijoiden osallistuminen arkitoimintojen suunnitteluun
•Ohjeistus ja viestintä
Toteutus:
Koulutus toteutukseen kuuluu kaksi lähipäivää ja 2 etätyöskentelypäivää, joiden aikana tehdään etätehtävät virtuaalisesti kouluttajien ohjauksessa (Moodle)yhteensä koulutuspäivää.
3.Itsearvioinnilla kohti sertifiointia
Koulutuksen tarkoituksena on tukea kestävän kehityksen työssä pitkällä olevia oppilaitoksia kohti sertifikaattia (esim. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti tai Vihreä lippu). Koulutus on suunnattu koulujen/oppilaitosten kestävän kehityksen työryhmille ja muille oppilaitosten kestävän kehityksen työstä vastaaville tahoille.  Kestävän kehityksen auditoijien koulutuksessa on tullut esiin, että kestävän kehityksen itsearvioinnin työkalut ovat tehokkain tapa valmentautua kohti sertifiointia.
Sisällöt:
Koulutuksessa sovelletaan Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin liittyviä itsearviointi-työkaluja. Kestävän kehityksen arviointi toimii samalla laajemminkin oman toiminnan kehittämisenä ja tulee laatutyötä.
Toteutus:
Koulutuksessa opiskellaan arvioinnin työkaluja ja tehdään itsearviointi pilottiluontoisesti valitulle osalle oppilaitoksen toimintaa. Toteutukseen kuuluu ennakkotehtävä, kaksi lähipäivää ja kaksi etätehtävää ja ohjausta (Moodle) yhteensä 5 koulutuspäivää.

4. Kestävän kehityksen vastaavien workshop

Koulutuksen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä kestävän kehityksen työssä eri oppilaitoksissa ja verkottaa oppilaitoksia sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Workshopin painopisteenä on viestintätaitojen kehittäminen.
Sisällöt:
Koulutuksessa päivitetään kestävän kehityksen työhön oppilaitoksessa liittyviä asioita ja käytäntöjä uusien Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien mukaan. Osallistujien identiteettiä oppilaitoksen kestävän kehityksen -työn koordinaattoreina vahvistetaan yhteistoiminnallisten harjoitusten avulla.
Toteutus:
Koulutus järjestetään tavallisen oppilaitosympäristön ulkopuolella. Koulutukseen liittyy ennakkotehtävä ja 2 päivää kestävä workshop-työskentely jossain luonto- yms. keskuksessa taajamien ulkopuolella. Toteutukseen liittyy myös jälkitehtävä, jota ohjataan virtuaaliympäristössä (Moodle) yhteensä 3 koulutuspäivää.

5. Teemasta toimeen
Koulutuksen tarkoituksena on syventää ja päivittää kestävän kehityksen teemoihin, esim. energiaan ja ja veteen, liikkumiseen, materiaalitehokkuuteen ja jätehuoltoon, kemikaalien hallintaan, terveyteen ja turvallisuuteen sekä globaaliin vastuuseen liittyvää tietoa ja käytännön osaamista. Erillisille teemakoulutuksille on tullut tarve kun Oppilaitosten ympäristösertifiointi laajeni kestävän kehityksen sertfioinniksi ja kriteerien rakenne muuttui teemojen kehittämiseen. Myös jatkuva tutkimustiedon lisääntyminen kestävän kehityksen osa-alueista ja muutosten nopeus on luonut kysyntää teemakoulutuksille.
Sisällöt ja toteutus:
Kestävän kehityksen teemoihin esim. energia ja vesi, liikkuminen, materiaalitehokkuus ja jätehuolto, kemikaalien hallinta, terveys ja turvallisuus, globaalivastuu keskittyvä koulutus, jossa päivitetään asiasisältöjä ja annetaan työkaluja teemojen kehittämiselle osana keke-ohjelmaa sekä opetuksessa että arkitoiminnoissa.
Toteutetaan yhdessä paikallisten tahojen kuten energia- ja vesiyhtiöiden ja jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Toteutukseen kuuluu yksi lähipäivää ja yksi etätehtävä jota ohjataan virtuaalisesti (Moodle), siis yhteensä 2 koulutuspäivää.
Kestävän kehityksen oppimispolku ammatilliseen koulutukseen
Ammatillisten perustutkintojen perusteissa ja tavoitteissa kestävä kehitys on monella tasolla esillä elinikäisen oppimisen avaintaidoista tutkinnon osien arviointiin. Koulutuksella tuetaan kestävän kehityksen sisällyttämistä oppilaitoksen opetukseen, työssäoppimisjaksoihin ja näyttöihin. Hankeen kohderyhmänä ovat ammatillisten
oppilaitosten opettajat, erityisesti opetussuunnitelmien suunnitteluun osallistuvat henkilöt.
Sisällöt:
Koulutuksella ohjataan kehittämään kestävän kehityksen asioista luonteva koko koulutuksen läpi kulkeva oppimispolku usein erillisten ja päällekkäisten sisältöjen sijaan.
Koulutuksessa päivitetään tietoa eri oppiaineiden kestävään kehitykseen liittyvistä sisällöistä ja ajankohtaisista kysymyksistä sekä ohjataan rakentamaan kokonaisvaltainen kestävän kehityksen oppimispolku tutkintojen tavoitteiden mukaisesti.
Toteutus:
Koulutukseen sisältyy 1 päivän seminaari ja 2 etätehtävää virtuaaliohjauksena (yhteensä 3 koulutuspäivää) Koulutus voidaan toteuttaa 8 kertaa eri puolilla Suomea.

maanantai 20. syyskuuta 2010

Kulttuurikoulutus

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä asiakaskunnissamme on lisääntynyt viime vuosina. Tämä luo uudenlaisia haasteita asiakastapaamisiin, sillä kulttuurien kohtaaminen eri tilanteissa ei aina ole mutkatonta. Eri kulttuuritaustoja ymmärtämällä voimme palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaitamme paremmin ja välttää väärinymmärryksiä.
Tule mukaan Masuuni-hankkeen järjestämään kulttuurikoulutukseen!
Koulutuspäivät:
28.9.2010 Helsinki klo 9-15 Palace Gourmet juhlakerros, Eteläranta 10, 10. krs
6.10.2010 Tampere klo 9-15 Pirkanmaan ELY- keskus, Kauppakatu 4.
Koulutuksen sisältö:
Asiakkaat ja eri kulttuurit
Kulttuuri ja arvostuksemme
Kulttuuri ja päätöksen teko sekä vastuut
Kulttuuri ja palaute
Kulttuuri, ristiriidat ja ongelmien ratkaisu
Kehonkieli
Kouluttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Päivi Vartiainen- Ora. Koulutus on osallistujille maksuton. Kumpaankin koulutukseen mahtuu 30 hlöä.
Päivän tarkka aikataulu ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.
Sitovat ilmoittautumiset anna.jokihaara@ensimetri.fi  tai 050-5734159.
Ilmoitathan ilmoittautuessasi mahdolliset ruoka-aineallergiat kahvituksia varten.

torstai 16. syyskuuta 2010

Karjatalouden ammattitutkinnon nimen muutos

Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta käsittelee 1.10.2010 pidettävässä kokouksessa Karjatalouden ammattitutkinnon nimen muuttamista. Uusi nimiehdotus on Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto. Perustelut nimen muutokselle ovat:
- Karjatalouden ammattitutkinto on nimeltään vanhahtava.
- Tutkintoa uudistetaan parhaillaan ja tutkintorakenne on entistä joustavampi. Se muutetaan osaamisaloihin perustuvaksi.
- Tutkinto on monipuolinen ja kaikki tuotantoeläimet huomioon ottava. Tutkinnon läpileikkaavana punaisena lankana on eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Se on vahvasti esillä ydinammattitaitoavaatimuksissa kaikissa osaamisaloissa.

Uuteen esitykseen toivotaan kommentteja mahdollisimman pian.

keskiviikko 15. syyskuuta 2010

Lypsylehmän ruokinta ja hoito -oppikirjan uusi painos on ilmestynyt

Lypsylehmän ruokinta ja hoito -oppikirjan kolmas painos on ilmestynyt. Tekijöinä ovat Katariina Manni, Sakari Alasuutari ja Helena Rautala. Kirjan uuditettuun painokseen on tehty aikaisempaan painokseen verrattuna perusteellisempia täydennyksiä ja tarkistuksia liittyen mm. rehuarvojärjestelmämuutoksiin, terveydenhuoltoon suomalaisella karjatilalla sekä lannanpoistomenetelmiin. Uusitussa painoksessa käsitellään myös ajankohtaisia lypsylehmän hyvinvointikysymyksiä.

Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta:
http://verkkokauppa.oph.fi/

maanantai 13. syyskuuta 2010

Viljelysuunnittelun ajankohtaispäivät kasvitotannon opettajille 2.-3.11.2010

Tervetuloa kaikille viljelysuunnittelua ja muita kasvintuotannon asiantuntijapalveluita tekeville neuvojille, kasvinviljelyn opettajille ja muille alan asiantuntijoille suunnattuun Viljelysuunnittelun ajankohtaispäivään 2.-3.11.2010 Sokos Hotel Vantaaseen Tikkurilaan.
Päivillä tarjotaan tietoa alan markkinanäkymistä, eri viljelykasvien viljelynäkymistä sekä uutta tietoa viljelytekniikasta, lajikkeista ja kasvinsuojelusta.
Koulutuspäivien hinta on 320 euroa + majoitus 1hh 116 euroa / 2hh 70 euroa + alv.
Ilmoittautuminen 15.10. mennessä eila.peitsi@proagria.fi
Ilmoita samalla mahdollinen erityisruokavalio ja majoitustoiveesi.
Muista myös Nurmentuotannon syventävät koulutuspäivät 11.-12.10.2010 Tikkurila, Vantaa. Ilmoittautuminen 24.9. mennessä

Aika: 2.-3.11.2010
Paikka: Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila (Hertaksentie 2, Tikkurilan asema-aukio)
Järjestäjä: ProAgria Keskusten Liitto
Yhteyshenkilö: Sari Peltonen (sari.peltonen@proagria.fi), 020 747 2477
OHJELMA
Tiistai 2.11.
9.30 Kahvi
10.00 Kasvintuotannon tulokset 2010 – mitä ennakkotulokset kertovat, Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto
10.30 Viljakaupan tilanne, Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy
11.00 Teollisuuden viljan tarpeen täyttyminen, Minna Oravuo Raisio
11.30 Miten rypsiä riittää kotimaiseen tarpeeseen, Perttu Korolainen, Kankaisten öljykasvit
12.00 Luomun tarjonta ja kysyntä, valkuaisrehun riittävyys, Marja Suutarla ProAgria Kymenlaakso
12.30-13.30 Lounas
13.30 Öljypellavan viljely ja käyttö, Matti Mäkelä Elixi Oil Oy
14.00 Uusien valkuaiskasvien viljelytekniikka ja käyttö, Fred Stoddard Helsingin yliopisto
14.45 Viljelykierron vaikutukset satoon, Marjo Keskitalo MTT
15.30 -16.00 Kahvitauko
16.00 Energiatehokkuus viljelyssä, Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto
16.30 Viljan myyntistrategiat – käsitteet ja käytännöt, Pekka Kärpänen HAMK
17.15 TilaTesti –tuloksia ja kokemuksia viime kesältä, Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto
-17.45
Keskiviikko 3.11.
8.30 Uudet lajikkeet viljan- ja rypsintuotannossa – hybridilajikkeet ja syysöljykasvit, Tapio Lahti Evira
9.30 Rukiin kotimainen tarve, Jarkko Arrajoki Fazer Mylly
10.00 Kokemuksia uusista lannoitteista, Patrik Erlund NSL
10.30 Hivenlannoituksen tarve ja merkitys viljoilla ja öljykasveilla, Arjo Kangas MTT
11.15 - 12.30 Lounas
Viljan tautitorjunnan strategiat,
12.30  Pahkahomeen torjunta rypsillä – tehot ja kannattavuus, Peppi Laine MTT
13.15 Suorakylvö kasvinviljelytilan strategisena ratkaisuna, Eero Kovero ProAgria Häme
14.00 Kasvinsuojeluaineuutuudet viljalle, nurmille ja öljykasveille
Härkäpavun kasvinsuojelu, Basf, Bayer CropScience, Berner, Kesko, Syngenta
- 15.45 Tilaisuus päättyy, kahvit

perjantai 10. syyskuuta 2010

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄT

Aika ja paikka: 24. – 25.11.2010, Helsinki, Opetushallitus
Kohderyhmä: Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opettajat, koulutuksen järjestäjät, alan yritysten ja liittojen edustajat sekä muut sidosryhmät ja aiheesta kiinnostuneet Tavoite Antaa tietoa alan ajankohtaisista kehitysnäkymistä ja haasteista Vahvistaa yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välillä Antaa tietoa ja valmiuksia alan tutkintojen perusteiden toimeenpanosta
Puheenjohtajat Opetusneuvokset Susanna Tauriainen ja Jouni Suoheimo, Opetushallitus
Osallistumismaksu 300 € sisältäen ohjelman, lounaat ja kahvit
Ilmoittautuminen 3.11.2010 mennessä: www.oph.fi/koulutus/kalenteri/ koulutussihteeri Satu Saario:
satu.saario@oph.fi , puh. 040 348 7696 faksi 040 348 7703 Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki

Lähetämme osallistujille vahvistuskirjeen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Peruutusehdot 7–2 työpäivää ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun, ellei ilmoittautuneella ole osoittaa lääkärintodistusta poisjäännin syyksi. Peruutus tehdään kirjallisesti. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Tiedustelut Koulutussuunnittelija Suvi Koskinen, puh. 040 348 7413, suvi.koskinen@oph.fi

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄT

Ohjelma:  Keskiviikko 24.11.2010
09.30–10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
10.00–10.05 Tilaisuuden avaus opetusneuvos Susanna Tauriainen, Opetushallitus
10.05–11.00 Ajankohtaista asiaa rahoituksesta erityisasiantuntija Lea Juhola, Opetushallitus
11.00–12.15 Ajankohtaista luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksesta
1) Maatalous- ja puutarha-ala sekä hevostalous, opetusneuvos Susanna Tauriainen, Opetushallitus
2) Metsä-, luonto- ja ympäristöala, opetusneuvos Jouni Suoheimo, Opetushallitus
3) Kalatalousala, opetusneuvos Markku Karkama, Opetushallitus

12.15–13.15 Lounas
13.15–14.15 Oppisopimuskoulutus alalla, erikoissuunnittelija Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö 14.15–14.45 Kahvi
14.45–16.00 Ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat opetusneuvos Seija Rasku, opetus- ja kulttuuriministeriö
16.00–16.30 Vuoden 2010 Taitajien taitaja esittäytyy Mette Pökelmann, Axxell Brusaby

Majoittuminen (osallistujat vastaavat itse majoitusjärjestelyistään) Omatoiminen siirtyminen MTK:n toimitiloihin, os. Simonkatu 6
18.00–19.30 Maaseudun ajankohtaiset asiat ja vapaamuotoista yhdessäoloa Illan isäntänä toimii johtaja Olli-Pekka Väänänen, MTK

Torstai 25.11.2010
08.45–09.30 Ennakointi Luonnonvara-alan työvoima- ja koulutustarpeet opetusneuvos Ilpo Hanhijoki, Opetushallitus
09.30–10.00 Kansallinen ruokastrategia – Toteutus elinkeinon ja koulutuksen yhteistyönä, ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK
10.00–10.30 Kahvi
10.30–11.15 Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpano opetuksen kehittämisen lehtori Heikki Tuomainen, Koulutuskeskus Salpaus
11.15–12.15 Esimerkkejä tutkinnon toimeenpanosta Maatalousalan perustutkinnon toteutus apulaisrehtori Taina Eweiss, Ahlmanin ammattiopisto, Tampere Metsäalan perustutkinnon toteutus koulutuspäällikkö Ari Salmela, Jämsän ammattiopisto
12.15–13.15 Lounas
13.15–14.30 Ammatillinen erityisopetus luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksessa opetusneuvos Anne Mårtensson, Opetushallitus
Maahanmuuttajat luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksessa opetusneuvos Sanna Penttinen, Opetushallitus
14.30–15.00 Kahvi
15.00–16.00 Opiskelijahuolto opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Opiskelijoiden vapaa-ajanohjaus projektipäällikkö Ville Virtanen, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry
16.00 Tilaisuuden päätös

torstai 9. syyskuuta 2010

Lähiruokaseminaari 2010, 5.10.2010 Espoossa

Vastuullisia valintoja julkisiin ruokapalveluihin
Aika Tiistai 5.10.2010 klo 8.30–13.00
Paikka Laurea ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
Järjestäjät EkoCentria /Savon ammatti- ja aikuisopisto, Maa- ja metsätalousministeriö, MTK keskusliitto, SLC
Kohderyhmä: Julkisen sektorin päättäjät ja kehittäjät, kestävien elintarvikevalintojen, edistäjät, ruokapalveluvastaavat ja muut aiheesta kiinnostuneet
Sisältö: Lähiruokaseminaarin teemana on Nauti tuoreesta! Julkisen sektorin toimijoilta odotetaan konkreettisia toimia kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lähiruokaseminaarin pääluennoitsijoista Fairtrade City Göteborgin -toimintaohjelman
projektipäällikkö Rebecca Palosaari Fogler kertoo, miten ympäristövastuullisten aterioiden tarjontaa on lisätty Göteborgin kaupungissa pitkäjännitteisesti. Kestävän kehityksen johtaja Thomas Weiss esittelee, miten vastuullisia ravitsemuspalveluita on kehitetty Saksassa. Lisäksi toimitusjohtaja Tuulia Pelli kertoo Lahden kaupungin ruokapalveluiden vihertymisestä ja ruokahuoltopäällikkö Leena-Kaisa Pärkkä-Hietala esittelee Vaalan kunnan ruokapalveluiden vastuullista hankintastrategiaa.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi.
Seminaari on osallistujille maksuton. Teeman mukainen lounas seminaarin päätteeksi 8,80 €/hlö.
Seminaarikieli suomi, ruotsi (Palosaari Fogler) ja englanti (Thomas Weiss). Tulkkaus suomeksi.
Ilmoittautuminen 15.9.2010 mennessä projektiassistentti Anu Arolaaksolle (myös ruokailu ja puh. 044 785 4048, anu.arolaakso@sakky. erityisruokavaliot) Muut tilavaraukset Laurean myyntipalvelusta varaustilanteen mukaan 10.8. lähtien, tapahtumat@laurea.
Lisätietoja Projektipäällikkö Irma Kärkkäinen puh. 044 785 4012, irma.karkkainen@sakky.
Tuore on mahdollista! Tämän aineiston tuottamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea.

Ohjelma
8.30 Aamukahvi
9.15 Seminaarin avaus
9.30 Kestävät valinnat ovat ruokapalveluiden tulevaisuutta, Projektipäällikkö Irma Kärkkäinen EkoCentria
9.45 Ilmastoateriat ovat arkea Göteborgin kaupungissa, Rebecca Palosaari Fogler, Koordinaattori Projektijohtaja Fairtrade City Göteborg
10.45 Vastuullisuutta koululaisten ravitsemukseen, (tulkkaus suomeksi) Kestävän kehityksen johtaja Thomas Weiss, Neumarkter Lammsbräu, Saksa
11.30 Lähiruoka on strateginen valinta Vaalassa, Ruokahuoltopäällikkö Leena-Kaisa Pärkkä-Hietala, Vaalan kunta
11.50 Pienin askelin kohti ekologisempaa Ateriaa, Toimitusjohtaja Tuulia Pelli, Lahden Ateria
12.10 Portaat luomuun -ohjelma, Marja-Riitta Kottila, hankepäällikkö, EkoCentria, Portaat luomuun -diplomien jako
12.20 Tulevaisuus on kestävissä ruokavalinnoissa, Pääsihteeri, puheenjohtaja Marja Innanen, Maa- ja metsätalousministeriö, Ny Nordisk Mat -ohjelma
12.40 Päätössanat, Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

Floristiikan valmennusringissä on aloittamassa 10 valmentajaa ja 18 valmennettavaa, seitsemästä eri oppilaitoksesta.

Mukaan tulee myös entisiä kilpailijoita, WorldSkills 2009 kilpailija Tuulikki Mattila ja EuroSkills 2008 kilpailija Hanna Tervo.


Pe 10.9.2010
12.00 Tervetulotoivotukset
12.05 Koulutuspäivän avaus, lajipäällikkö Kirsi Vesalainen, Skills lajien ja aikaisempien kilpailijoiden esittely Tuulikki Mattila (WorldSkills) ja Hanna Tervo (EuroSkills)
12.30 Valmennettavien ja valmentajien esittely. Abilympics expert Heidi Stubb
12.50 Tauko
13.10 WSC kilpailut; Tehtävän annot, arviointi yleisesti, arviointi kimput. Kuvia ja tehtävän antoja edellisistä kisoista, World Skills expert Hanne Heikkilä
14.00 Ruokailu, Majatalo (8€/henkilö)
15.00 Havaintoesitys kimput, floristihortonomi Elise Anttinen
17.00 Työskentelyä
19.00 Arviointia sekä ohjeistus arviointiin
20.00 Päivän päätös
Perjantain iltapäivän työskentelyn ohessa kahvia ja pikkupurtavaa, Tuorla tarjoaa.

La 11.9.2010
08.30 Työskentely sekä työpisteiden siivous
11.30 Lounas, Majatalo (8€/henkilö)
12.30 Arviointia ja kehittämisehdotuksia kimppuharjoituksiin
13.45 Tauko
14.00 Kimppujen kohokohdat
14.30 Tulevat koulutuspäivät ja kotitehtävät, palaute valmennusringin ensimmäisestä kokoontumisesta
15.00 Valmennuspäivien lopetus sekä kotiinlähtö
Lauantain työskentelyn ja arvioinnin ohessa kahvia ja pikkupurtavaa, Tuorla tarjoaa.

maanantai 6. syyskuuta 2010

Ympäristöhuollon ammatillisen koulutuksen 10-vuotisjuhlaseminaari

Aika: 8.10.2010 klo 8.30 - 12.00
Paikka: Messukeskus Helsinki, Sali 208
OHJELMA:
8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-9.10 Tilaisuuden avaus: Risto Saarinen, Yksikönpäällikkö, Suomen ympäristökeskus
9.10-9.55 Yhdyskuntien kestävän jätehuollon tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet,Ulla-Maija Mroueh, VTT
9.55-10.10 Mistä kaikki alkoi – hieman historiaa, Heikki Saarinen, Yliopettaja, HAMK
10.10-10.40 Ympäristöalan ammatillinen koulutus nyt ja tulevaisuudessa:
- Ympäristöalan perustutkinto, ympäristöhuollon ammattitutkinto sekä Ympäristöalan erikoisammattitutkinto
Esa Leinonen, vararehtori, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Tauko 10.40 - 10.50
10.50-11.05 Ympäristöhuollon opiskelun pitkän aikavälin vaikutukset työelämään, Koulutuksen vaikuttavuus – tutkimushankkeen tulokset, Tiia Ristanen, Suomen ympäristöopisto SYKLI
11.05 - 11.20 Millaisia ympäristöosaajia tarvitaan vuonna 2025?, Kati Lundgren, Suomen ympäristöopisto SYKLI
11.20-11.35 Tutkintotavoitteinen koulutus yrityksen kehittämisen työvälineenä: Miten yritys hyötyy henkilöstön kouluttamisesta?, Markku Lehtokari, toimitusjohtaja, Turun Seudun Jätehuolto
11.35 – 11.45 Vuoden opiskelija - stipendien jako, Eeva Hämeenoja, rehtori, Suomen ympäristöopisto SYKLI
11.45 – 11.55 Opiskelijan puheenvuoro, Jyrki Mainonen, Joensuun Seudun Jätehuolto
11.55 Tilaisuuden päätös, Eeva Hämeenoja, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Tilaisuuden jälkeen tarjoillaan kevyt lounas seminaaritilan edustalla.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii rehtori Eeva Hämeenoja, Suomen ympäristöopisto SYKLI.

torstai 2. syyskuuta 2010

Maatalouden ympäristöseminaari 7.10.2010

Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ympäristöteemavuoteen liittyen maaseutuverkosto järjestää valtakunnallisen maatalouden ympäristöseminaarin. Seminaarissa esitellään tuloksia ja johtopäätöksiä Manner-Suomen maatalouden ympäristötuesta toteutetuista tutkimuksista ja selvityksistä sekä kerätään
ajatuspajoissa ideoita uuden ohjelmakauden ympäristötoimenpiteistä. Seminaarissa kuullaan myös Euroopan Unionin Komission ja maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaisasioita uuden ohjelmakauden valmisteluun liittyen.
Seminaarissa on tarjolla simultaanitulkkaus ruotsiksi. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton
OHJELMA
Seminaarin puheenjohtajana toimii Johanna Ikävalko
09.30 – 10.00 Aamukahvi
10.00 – 10.15 Ympäristöseminaarin avaus, valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätalousministeriö
10.15 – 10.50 Tuloksia ja johtopäätöksiä maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksesta (MYTVAS 3), erikoistutkija Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus
10.50 - 11.20 Hyötylanta-projektin tuloksia ja johtopäätöksiä; Lannan ja muiden eloperäisten materiaalien tehokas käyttö, käsittelyn tehostamisen taloudelliset ja alueelliset näkökohdat, tutkimusryhmä, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
11.20 –11.40 TEHO-hankkeen kokemukset ja toiminnan jatko, hankekoordinaattori Airi Kulmala, TEHO-hanke
11.40 –11.50 Tauko
11.50 -12.10 Uuden ohjelmakauden valmistelu Euroopan Unionissa, Antonis Constantinou, EU-komissio DG AGRI
12.10-12.30 Uuden ohjelmakauden valmistelu Suomessa, osastopäällikkö Heimo Hanhilahti, Maa- ja metsätalousministeriö
12.30-13.30 Lounas
13.30-14.45 Ajatuspajat, Ajatuspajaryhmät kokoontuvat teemoittain ideoimaan uuden ohjelmakauden ympäristötoimenpiteitä
1.Miten luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää maatilalla?
2.Miten vesiensuojelua voidaan edistää maatilalla?
3.Mitä ja miten maaseudun asukkaat voivat edistää luonnon monimuotoisuutta, maisemanhoitoa ja
vesiensuojelua?
4.Lannan käytön mahdollisuudet
5.Tilan ympäristönhoidon suunnittelu - onko tilakohtainen neuvonta keino kohdentamiseen?
14.45-15.15 Yhteenveto työryhmistä ajatuspajojen puheenjohtajat
15.15 Tilaisuus päättyy
17.00-23.00 Maaseutugaala 2010 Vanhalla Ylioppilastalolla
- klo 17.00-18.00 Finalistien ständitori
- klo 18.00 alkaen Gaala
- Parhaat käytännöt kilpailun voittajien palkitseminen

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen maatalouden ympäristöseminaariin tapahtuu www.maaseutu.fi sivustolla tapahtumakalenterissa torstai 7.10.2010 kohdalla. Seminaarin osallistujat voivat ilmoittautua saman päivän iltana Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä järjestettävään Maaseutugaala 2010 tilaisuuteen www.maaseutu.fi sivustolla linkin www.maaseutu.fi/maaseutugaala kautta.
Maaseutugaalan illalliskortti 35 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja tilaisuudesta;
Teemu Hauhia, MMM/maaseutuverkostoyksikkö, p. 040-545 4016
Sanna Puumala, MMM/maaseutuverkostoyksikkö, p. 040-724 4277

keskiviikko 1. syyskuuta 2010

Virtuaalikylästä voi seurata oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelman rakentamista

Luonnonvara- ja ympäristöalan opetusyksiköt löytyvät yhteisestä foorumista Virtuaalikylästä (http://www.virtuaali.info/). Virtuaalikylään ollaan valmistelemassa parhaillaan uusia kestävän kehityksen työkaluja oppilaitosten avuksi. Työkalut avataan käyttöön vielä tämän vuoden puolella.
Virtuaalikylän työkaluja kehitään kuitenkin kokoajan. Jo nyt on julkaistu ns. keke-mittari, joka on sijoitettu kunkin koulutilan etusivulle. Se kertoo, missä vaiheessa kestävän kehityksen rakentamisen ohjelmaa oppilaitos on menossa. Maatilatalouden koulutuksen kehittämisstrategian liittyvän seurantaraportin mukaan kaikilla luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitoksilla on asetettu aikataulu ja tavoitteet kestävän kehityksen sertifikaatin tai muun vastaavan laatutason saavuttamiseksi.

Virtuaalikylän keke-mittaristo on aktiivisena seuraavissa opetuspisteissä:
Lapin ammattiopisto, Metsäruusu
Seppälän opetusmaatila, Kajaani
Kannuksen koulutila
Muuruveden koulutila
Ilmajoen koulutila
Tarvaalan koulutila, Saarijärvi
Ahlmanin ammattiopisto, Tampere
Koulutuskeskus Salpaus opetusmaatila
Loimaan koulutila
Ypäjän hevosopisto
Mustiala
Harjun oppimiskeskus
Hyvinkään koulutila
Tuorla