maanantai 21. joulukuuta 2015

Ruokaketjun osaamistarpeiden tausta selvitys julkaistu

Selvitys on tehty tausta-aineistoksi Opetushallituksen ruokaketjun tulevaisuuden osaamistarpeita koskevaan VOSE-ennakointihankkeeseen (VOSE - valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden en-nakointi). Selvityksen tarkoituksena on antaa taustatietoa ruokaketjusta ennakointiryhmän jäsenille.


Ensimmäisessä varsinaisessa kappaleessa on kuvattu ruokaketjun nykytila ja esitetty karkea tilasto-analyysi ruokaketjuun liittyvistä toimialoista. Tilastoanalyysissä on kuvattu toimialoittain toimipaikkojen ja henkilöstön määrä sekä liikevaihto. Toimialoittaista kehitystä on kuvattu vuodesta 2008 vuoteen 2012. Yritystilastojen tuotannon muutoksista johtuen vuoden 2013 tilastoja ei voi vertailla aiempiin vuo-siin, jonka vuoksi tiedot ovat tuoreimman tilastovuoden osalta esitetty erikseen. Nykytilan kuvaus sisäl-tää eri lähteistä kerättyä tietoa ruuan tuotannosta ja jalostuksesta. Lisäksi nykytilan kuvaukseen on sisäl-lytetty yhteenveto elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan suurimmista toimijoista.


Kappaleessa kolme on kuvattu ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyvä koulutus ja tutkinnot koulutus-tasoittain. Oppilaitosten sijaintia on kuvattu erikseen laaditussa sijaintikartassa. Oppilaitokset, niiden sijainti, koulutuksen tutkintonimikkeet ja valmistuneiden määrät on kuvattu tarkemmin taulukossa, joka on tämän taustaselvityksen liitteessä 1.


Kolmannessa kappaleessa on lisäksi listattu alan työmarkkinatoimijoita; etujärjestöjä, yrittäjäjärjestöjä ja työntekijäjärjestöjä sekä alan muita toimijoita.


Neljännessä kappaleessa on esitetty ruokaketjuun liittyviä kehityshankkeita.


Lisäksi taustaselvityksessä on käyty läpi alan ennakointihankkeista laadittuja loppuraportteja, joiden tavoitteet ja tulokset on esitetty viidennessä kappaleessa.


Kuudennessa kappaleessa on yhteenveto Foredata Oy:n laatimista ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyyseista. Analyysit ovat kokonaisuudessaan tämän taustaselvityksen liitteessä 2.


Seitsemännessä kappaleessa on esitetty analyysi C&Q Systems Oy:n teettämän osaamistarvekartoituk-sen haastatteluiden tuloksista.
http://www.oph.fi/download/173481_Ruokaketjun_taustaselvitys_14-12-2015.pdf

Ei kommentteja: